گروه علوم‌اجتماعی

تاریخ معاصر‌ ایران

فریبرز ناطقی

جغرافیای ایران

جواد زمانی

تفکر و سواد‌رسانه‌ای

حسین نصرالهی