گروه علوم‌اجتماعی

تاریخ معاصر‌ ایران

محمدحسن بابایی

جغرافیای ایران

رامین شانی

تفکر و سواد‌رسانه‌ای

حسین نصرالهی

مدیریت‌خانواده‌و‌سبک‌زندگی

علی شهروی

انسان‌و‌محیط‌زیست

میثم فلاح