گروه شیمی

 

شیمی1

شیمی2

مهدی کمالی

شیمی2‌تجربی

دستیار‌دبیر‌شیمی1و2

سیدحامد‌میرقادری

شیمی3

احمد عباسی

شیمی3 تجربی

سیدعلی ناظمی