گروه ریاضی

ریاضی1

علیرضا باقری

ریاضیات گسسته

علی صحاف‌زاده

حسابان2

محسن حیدری

هندسه3

حمید جهانبخش

هندسه2

سعید قطبی

دستیار‌ دبیر‌ هندسه‌2

سجاد لطیف دماوندی

ریاضی2

محمدرضا محمدهاشمی

آمارواحتمال

علی نعمت

هندسه‌1

سینا تکیه

حسابان1

محمدرضامحمدهاشمی

دستیار‌ دبیر‌حسابان1

محمد رفیعی

ریاضی1 تجربی

سیدامیرحسینیان‌نسب

دستیار دبیر‌ریاضی‌1

امیرمحمدنعیمی