گروه ریاضی

جبر دهم

سیدحسین‌نیری‌پور

ریاضی1

علی‌کلانتری‌‌خلیل‌آباد

هندسه1

سینا تکیه

جبر دهم تجربی

محمد رفیعی

حسابان1

عباس فوم

دستیار دبیرحسابان1

امیرمحمدنعیمی

 

هندسه2

سعید قطبی

آمارواحتمال

علی نعمت

ریاضی2

محمدرضامحمدهاشمی

حسابان2

محسن حیدری

هندسه3

محمدرضا‌دهقانی

ریاضیات‌گسسته

علیرضا‌صحاف‌زاده

ریاضی3

محمدرضا‌محمدهاشمی