گروه تربیت‌بدنی

 

بسکتبال‌و‌آمادگی‌جسمانی

بهروز رونقی

تکواندور

عنایت حاجوی

تنیس‌ روی‌ میز

سیدمحمد‌روحانی‌زاده

آمادگی جسمانی

جواد زمانی

والیبال

علی طبسی