گروه زبان و ادبیات‌ فارسی

زبان‌ ادبیات‌فارسی1

فردین فکوری

دستیار دبیر‌ فارسی1

مهدی جمشیدی

زبان‌ ادبیات‌فارسی2

مهدی رسولی

زبان‌ ادبیات‌فارسی3

امیر بهی‌زاد