گروه زبان و ادبیات‌ فارسی

زبان‌ ادبیات‌فارسی1

فردین فکوری

زبان‌ ادبیات‌فارسی2

مهدی رسولی

زبان‌فارسی2‌تجربی

دستیار دبیر‌ فارسی1

مهدی‌جمشیدی

دستیاردبیرفارسی2،‌تجربی

محمدمصطفی‌کرمی

زبان‌ادبیات‌فارسی3

محسن ولی