گروه زبان و ادبیات‌ فارسی

زبان‌ ادبیات‌فارسی1

فردین فکوری

دستیار دبیر‌ فارسی1

مهدی جمشیدی

زبان‌ ادبیات‌فارسی2

مهدی رسولی

زبان‌ادبیات‌فارسی2، تجربی

مهدی‌جمشیدی

دستیاردبیرفارسی2،‌تجربی

محمدمصطفی‌کرمی

زبان‌ادبیات‌فارسی3

محسن ولی