کسب مقام دوم و سوم در مسابقات شطرنج در منطقه1

تبریک بابت کسب مقام دوم و سوم در مسابقات شطرنج در منطقه1

صدرا ترقی عزیز
و ایلیا ارشدی نازنین

تبریک بابت کسب مقام دوم و سوم در مسابقات شطرنج منطقه ١ آموزش و پرورش
به امید موفقیت های بیشتر همه شما عزیزان