کارگاه تحلیل ویژگی‌های شخصیتی – 13‌دی

کارگاه تحلیل ویژگی های شخصیتی

دوشنبه، 13 دی ماه 1400، کارگاه تحلیل ویژگی های شخصیتی در دبیرستان مفید برگزار شد.

این کارگاه با حضور جناب آقای دکتر شهروی، روانشناس مقیم دبیرستان مفید‌قیطریه برگزار گردید. در این کارگاه، تحلیل آزمون شخصیت نئو شرح داده شد.

آزمون نئو (NEO) چیست ؟
آزمون نئو از پرکاربردترین تست‌های روانشناسی است که مهم‌ترین مزیت آن، اعتبار و دقت بالای نتایج است. انجام تست نئو و تحلیل نتایج آن، زمان زیادی از شما میگیرد ولی آزمون نئو از علمی‌ترین تست‌ها برای بررسی بی‌طرفانه و دقیق شخصیت است و میتواند اطلاعاتی در اختیار شما بگذارد که در کمتر تست شخصیت‌شناسی بدست میاد.

آزمون نئو بر پایۀ مدل پنج عاملی شخصیت (Big 5) تنظیم شده است. این ۵ عامل عبارتند از روان‌رنجوری یا نوروتیک بودن (N)، برون گرایی (E)، اشتیاق به تجارب تازه (O)، موافق بودن (A) و وظیفه‌شناسی (C).

تست NEO PI-R علاوه بر سنجش پنج عامل اصلی شخصیت، در هر عامل، شش صفت را بررسی میکند. این تست ۲۴۰ سوال دارد و نسخۀ کوتاه‌ شدۀ آن به نام NEO-FFI دارای ۶۰ سوال است و فقط پنج عامل اصلی شخصیت را امتیازدهی میکند.

این آزمون در سال جاری، از دانش آموزان پایه دهم و یازدهم گرفته شده است و تحلیل آن در اختیار مشاورین محترم مدرسه قرار گرفته است. برای مطالعه مشاورین محترم نیز، کتاب “طرح پنج عامل شخصیت شناسی” نیز به دبیران پیشنهاد شد.