چهارمین جلسه بررسی تست نئو

چهارمین جلسه بررسی تست نئو در سال تحصیلی 1401 برگزار شد. در این جلسه، عامل شخصیت شناسی، A (توافق با دیگران) مورد بررسی قرار گرفت و در نمودارهای مقایسه ای دوگانه، با عامل، N (بی ثباتی هیجانی – عصبیت)، مورد تحلیل قرار گرفت.