محسن حیدری

مشاور

دبیر حسابان

مسئول پایه

حمید رهنما

مشاور

دبیر‌هندسه‌‌پایه

امیر‌بهی‌زاد

مشاور

دبیر‌زبان‌فارسی

علیرضا‌رضائی‌نیا

مشاور

دبیر‌هویت‌اجتماعی

امیر‌کبیری‌راد

دبیر‌زیست‌شناسی

علی شهروی

دبیر‌‌‌سبک‌زندگی

محمدرضا‌دهقانی

دبیر هندسه

سعید سفیدگری

دبیر‌دین‌و‌زندگی

علیرضا‌صحاف‌زاده

دبیر‌ریاضیات‌گسسته

پدرام علیمرادی

عربی

محمدرضا‌محمدهاشمی

دبیر‌ریاضی

احمد عباسی

دبیر شیمی

بهروز‌ابراهیمی‌نژاد

دبیر فیزیک

حسین زارع‌زاده

زمین‌شناسی

احسان حیدری

زبان انگلیسی