پایه دوازدهم

 

مشاوران

حمید رهنما

مشاور

دبیر هندسه‌پایه

مسئول‌پایه‌‌دوازدهم

امیر‌بهی‌زاد

مشاور

سیدعلی‌ناظمی

مشاور

دبیر‌شیمی‌تجربی

دبیران

محسن حیدری

دبیرحسابان

امیر‌کبیری‌راد

دبیر‌زیست‌شناسی

علی شهروی

دبیر‌مدیریت‌خانواده‌و‌سبک‌زندگی

محمدرضا‌دهقانی

دبیر هندسه

جواد‌سلطانی‌فرد

دبیر‌دین‌و‌زندگی

علیرضا‌صحاف‌زاده

دبیر‌ریاضیات‌گسسته

محسن ولی

دبیر‌‌زبان‌فارسی

محمدرضا‌محمدهاشمی

دبیر‌ریاضی

پدرام علیمرادی

دبیر‌ عربی

بهروز‌ابراهیمی‌نژاد

دبیر فیزیک

احمد عباسی

دبیر شیمی

آبتین‌شاکری

دبیر‌فیزیک‌تجربی

محمدرضا‌معدن‌نژاد

دبیر‌زبان‌انگلیسی