ورزش تخصصی برای دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم در ۴ رشته ارائه می شود.
1ـ بسکتبال،

2ـ والیبال،

3ـ پینگ‌پنگ

4ـ تکواندو

رشته‌های ورزشی است که دبیران به صورت تخصصی به دانش‌آموزان ارائه می کنند.
حضور در مسابقات ورزشی مورد تایید آموزش و پرورش و آماده کردن دانش‌آموزان برای شرکت قدرتمندانه در مسابقات را از وظایف خودمان در توجه به دانش‌آموزان مستعد ورزشی تعریف کرده‌ایم
در شرایط غیرحضور کرونایی ورزش تخصصی به صورت آمادگی جسمانی برگزار می شود.