محمدرضا دهقانی

سمت: معاون‌مقطع‌متوسطه‌مجتمع و دبیر هندسه3

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی برق- قدرت سال 1375
کارشناسی‌ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی سال 1381
کارشناسی‌ارشد MBA مدیریت فناوری اطلاعات سال 1388 از دانشکاه مالتی مدیا مالزی

سوابق کاری:

تدریس عربی، اول دبیرستان، دبیرستان دانشکاه امیرکبیر، 1373-1372
تدریس مثلثات، سوم دبیرستان، دبیرستان دانشگاه امیرکبیر، 1376-1375
تدریس فیزیک نور، دوم دبیرستان، دبیرستان مفید (قیطریه)، 1377-1376
تدریس جبر، اول و سوم دبیرستان، دبیرستان دانشگاه امیرکبیر، 1377-1372
تدریس جبر، دوم دبیرستان، دبیرستان مفید (یادگار)، 1379-1378
تدریس جبر واحتمال، سوم دبیرستان، دبیرستان مفید (یادگار)، 1381-1379
تدریس هندسه تحلیلی، چهارم پیش دانشگاهی، دبیرستان مفید (یادگار)، 1385-1381
تدریس دروس ریاضی، Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)، مالزی، 1397-1390

پست الکترونیک:m.dehghani@mecp.ir