آبتین بارنجی

سمت: معاون اجرایی

سوابق تحصیلی: کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

سوابق کاری: دستیار دبیر ریاضی1  فعالیت در امور اداری و اجرایی دبیرستان مفید از سال ۸۹             

مهارت ها:

پست الکترونیک: a.barenji@mecp.ir