امیر بهی‌زاد

سمت: مشاور پایه‌دوازدهم

سوابق تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سوابق کاری: سابقه تدریس از سال ۱۳۷۱

حضور در مجتمع‌مفید از سال ۱۳۷۹

۲۱ سال تدریس
۲ سال معاون آموزشی
۸ سال معلم راهنمای پیش‌دانشگاهی
۴ سال معلم راهنمای سوم دبیرستان ( یازدهم)

مهارت ها:

پست الکترونیک: