جلسه کمیته علمی دانش‌آموزان با راهبر آموزشی

اعضاي كميته علمي با راي دانش آموزان انتخاب مي‌شوند، زمان جلسه، شنبه هر ماه، برای هر پایه جداگانه برگزار می گردد.

در جلسات کمیته علمی:
1. راهبر آموزشی روند و موضوعات آموزشی جاری را به اطلاع اعضا می رساند .
2. به طور هفتگی، میزان تکالیف و امتحانات و حجم کار درسی بررسی و تعدیل می شود.
3. بازخورد های دانش آموزی کلاس ها، دریافت و به بحث گفت و گو گذاشته می شود، سپس راهبر آموزشی گزارش هر درس را به دبیر مربوطه می دهد تا سبب بهبود روند کلاس های درسی شود.