باسمه تعالی

قوانین آموزشی انضباطی دبیرستان مفید دوره دوم منطقه ۱

برای ایجاد یک محیط سالم و دارای آرامش که شایسته برپایی مدرسه زندگی باشد لازم است قوانین انضباطی و آموزشی وضع شود تا در عین حفظ منافع همگانی شرایط ارتقا و پیشرفت را فراهم آورده و به امور نظم دهد، از هرج و مرج جلوگیری کنند و باعث تمرکز انرژی افراد یک مدرسه گردد. از این رو قوانین انضباطی دبیرستان توسط شورای سیاست‌گذاری و دبیران مدرسه در پاییز ۱۴۰۰ مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت.

 

توجهات:

الف) قوانین داخل کلاس در اختیار معلم است و نباید با قوانین مدرسه منافات داشته باشد.

ب) مجری قوانین در داخل کلاس معلم و در بیرون کلاس ناظم مدرسه است.

ج) نمره انضباط دانش آموزان بیانگر میزان اهتمام دانش آموز در اجرای قوانین انضباطی مدرسه می‌باشد.

 

۱- ساعت کاری مدرسه

 • ساعت شروع مدرسه : 7:15
 • ساعت پایان مدرسه :15:40

    * توجه: لازم است دانش آموزان در مدت زمان مشخص شده در مدرسه حضور داشته باشند.

 

۲- غیبت

۱-۲- غیبت روز

 • غیبت‌های موجه: غیبتی که والدین آن را تا ساعت 9 صبح به مدرسه اطلاع دهند.
 • غیبت‌های غیر موجه: غیبتی که والدین آن را تا ساعت 9 صبح به مدرسه اطلاع ندهند یا شورای مدرسه آن را غیرموجه تشخیص دهد.

ü   به ازای هر روز غیبت غیرموجه، 2 نمره انضباط کسر خواهد شد.

 • برای عدم حضور دانش آموز بیش از 3 روز متوالی در مدرسه ( مرخصی ) باید با مسئولین مدرسه هماهنگی بعمل آید و مسئولیت جبران غیبت به عهده اولیا و دانش آموز می باشد. ( دریافت مرخصی در شرایط خاص که مدرسه را دچار آفت نماید در شورای دبیرستان تصمیم‌گیری می‌شود )

۲-۲- روند رسیدگی به غیبت‌های غیرموجه

 • در صورت غیبت غیرموجه دانش‌آموز، در مرتبه اول با اولیا وی و دانش‌آموز صحبت خواهد شد و در صورت تکرار، تعهد کتبی با حضور اولیا از دانش آموز گرفته می‌شود. در صورت تکرار مجدد، به دانش‌آموز اخطار داده خواهد شد.

۳-۲- غیبت زنگ

 • در کلاس درس، برای دانش‌آموز غایب در هر زنگ، غیبت ثبت و به دقت به اولیای وی گزارش داده می‌شود.

۴-۲- روند رسیدگی به غیبت‌ زنگ

 • برای 1 بار غیبت یک زنگ، با دانش‌آموز صحبت می‌شود.
 • برای 2 بار غیبت یک زنگ، با اولیا صحبت می‌شود.
 • برای 3 بار غیبت یک زنگ، با حضور اولیا از دانش آموز تعهد کتبی گرفته می‌شود.
 • برای 4 بار غیبت یک زنگ، به دانش‌آموز اخطار داده خواهد شد.

* توجه: پس از یک ترم رسمی، سابقه دانش آموز پاک می‌گردد. اما تعهد و اخطار حذف نمی‌شود بعد از تعهد هر گونه غیبتی رخ دهد اخطار دوباره ثبت خواهد شد.

ü به ازای هر زنگ غیبت کلاسی غیرموجه، 0.5 نمره انضباط کسر خواهد شد.

 

۳- صبحگاه

 • صبحگاه در فضای مسقف مدرسه و به صورت مشترک برگزار خواهد شد و حضور همه الزامی است و به صورت فرایندی خواهد بود.

 

4- تأخیر

۱-4- تأخیر صبحگاه

 • مبنای تأخیر ورود به مدرسه از ساعت 7:15 می‌باشد.
 • تاخیر و غیبت در صبحگاه یکسان تلقی می‌شود.
 • صبحگاه یک برنامه الزامی است و انتظار می رود همه در این برنامه شرکت کنند.
 • صبحگاه جزو برنامه رسمی مدرسه می باشد.

۲-4- روند رسیدگی به تأخیرهای صبحگاه

 • برای 3 مرتبه تأخیر، با دانش‌آموز صحبت می‌شود.
 • برای 5 مرتبه تأخیر، با دانش‌آموز و اولیای وی صحبت می‌گردد.

ü  به ازای هر تأخیر در صورت تکرار بیش از 5 مرتبه، 0.5 نمره انضباط کسر خواهد شد.

 • برای 7 مرتبه تأخیر، با حضور اولیا از دانش‌آموز تعهد کتبی گرفته خواهد شد.
 • برای 8 مرتبه تأخیر، به دانش‌آموز اخطار داده می‌شود و به اطلاع اولیای وی خواهد رسید.

3-4- تأخیر ورود به کلاس

 • معنای تأخیر ورود به کلاس، 3 دقیقه بعد از به صدا در آمدن زنگ است.
 • در صورت تأخیر، دانش آموز برای ورود به کلاس باید از ناظم برگه دریافت نماید.

۴-4- روند رسیدگی به تأخیرهای کلاس

 • برای 5 مرتبه تأخیر، با دانش‌آموز صحبت می‌شود.

ü  به ازای هر تأخیر در صورت تکرار بیش از 5 مرتبه، 0.5 نمره انضباط کسر خواهد شد.

 • برای 8 مرتبه تأخیر، با دانش‌آموز و اولیای وی صحبت می‌گردد.
 • برای 12 مرتبه تأخیر، با حضور اولیا از دانش‌آموز تعهد کتبی گرفته خواهد شد.
 • برای 16 مرتبه تأخیر، به دانش‌آموز اخطار داده می‌شود و به اطلاع اولیای وی خواهد رسید.

* توجه: پس از یک ترم رسمی، سابقه دانش‌آموز پاک می‌گردد. اما تعهد و اخطار در پرونده دانش‌آموز باقی می‌ماند.

 

5- استفاده از وسایل الکترونیکی ( موبایل، لب تاب، تبلت، دوربین، MP3 )

 • دانش‌آموز موظف است وسایل الکترونیکی خود را در کمد مخصوص قرار دهد.
 • استفاده از موبایل در ساعت رسمی مدرسه ممنوع می باشد، مگر با اجازه دبیر در کلاس و با هماهنگی نظامت از کمد برداشته شود.
 • ملاک ثبت تخلفات موبایل رویت کردن آن است، حتی اگر استفاده نشده باشد.

ü  به ازای هر مورد ثبت تخلف موبایل، بعد از مرتبه دوم، 0.5 نمره انضباط کسر خواهد شد.

۱-5- روند رسیدگی

 • تا دو بار تخلف با دانش آموز صحبت می‌شود. با تخلف سوم با دانش‌آموز و اولیای وی به صورت حضوری صحبت و قرار گذاشته می‌شود. در صورت تخلف چهارم در حضور اولیای دانش‌آموز، از وی تعهد کتبی گرفته می‌شود. در صورت وقوع تخلف پنجم به دانش آموز اخطار داده خواهد شد.

* توجه: پس از یک ترم رسمی، سابقه دانش‌آموز پاک می‌گردد. اما تعهد و اخطار در پرونده دانش‌آموز باقی می‌ماند.

 

6- تخلف در آزمون

 • تعریف: نقض قوانینی که برای هر امتحان گذاشته می‌شود را تخلف گویند.

* توجه: هر فردی که به عنوان مراقب در نظر گرفته می‌شود می تواند تخلف را اخذ نماید و تأیید آن باید در شورای پایه انجام شود.

 • قوانین آزمون‌ها می تواند متفاوت باشد، اما روال روند رسیدگی به تخلف از قوانین یکسان است.

۱-6- ملاک‌های اصلی تخلف در آزمون

 • نگاه کردن به برگه دیگران.
 • صحبت در آزمون بدون اجازه گرفتن از دبیر.
 • استفاده از کتاب و جزوه و وسایل الکترونیکی و مطالب مرتبط با امتحان بدون اجازه دبیر.
 • تبادل نوشتار.

* توجه: ملاک‌های اصلی تخلف می‌تواند به صلاح‌دید دبیر کم یا زیاد شود.

۲-6- روند رسیدگی

 • در مرتبه اول به اولیا اطلاع‌رسانی می‌شود و نمره اثرگذار آن در کارنامه نمود خواهد داشت.
 • در مرتبه دوم با اولیا صحبت خواهد شد.

ü  نمره انضباط نیمسال از مرتبه دوم صفر لحاظ خواهد شد.

 • در مرتبه سوم از دانش‌آموز تعهد کتبی گرفته خواهد شد.
 • در مرتبه چهارم به دانش‌آموز اخطار داده خواهد شد.
 • نمره آن آزمون دانش‌آموز در تمامی مراحل صفر در نظر گرفته خواهد شد.
 • تعهد کتبی و اخطار در این موضوع به سال آینده تسری پیدا خواهد کرد.

 

۷- وضعیت ظاهری

۱-۷- موی سر

 • موی سر مدل‌دار نباشد یعنی ساده و یک‌دست، معقول و متعارف باشد.

۲-۷- ریش

 • ریش مدل‌دار نباشد

۳-۷- پیراهن

 • پیراهن نباید دارای حرف بد، بی‌احترامی و نوشتار انگلیسی ( غیر از مارک لباس ) یا عکس باشد.
 • پیراهن نباید خیلی جذب باشد.
 • پیراهن آستین کوتاه، یقه‌دار باشد.

 ۴-۷- شلوار

 • شلوار خیلی تنگ و خیلی گشاد و اسلش نباشد.
 • فاق شلوار خیلی کوتاه نباشد.
 • شلوار به هیچ وجه پاره نباشد.
 • شلوار خیلی سنگ‌شور، نشده باشد.

۵-۷- لباس ورزشی

 • پوشیدن لباس حلقه‌ای و شلوارک، جذب، فاق کوتاه و پاره ممنوع است.

۶-۷- لباس ورزشی خارج از زمان ورزش

 • پوشیدن لباس ورزشی در ساعت رسمی مدرسه ممنوع می‌باشد و بعد از آن آزاد است.

۷-۷- لباس اردو

 • لباس اردو با توجه به شرایط محل برگزاری اردو متفاوت بوده و در جلسه قبل از برگزاری اردو به دانش‌آموزان اعلام خواهد شد.

8-۷- وسایل تزیینی

 • انداختن وسایل تزئینی که جلب توجه نماید و غیرمتعارف باشد ممنوع می‌باشد.

9-۷- روند رسیدگی

ü در صورت عدم رعایت موارد فوق در مرحله اول تذکر و از مرحله بعد، 0.5 نمره انضباط کسر خواهد شد.

 

۸- نظافت مدرسه

 • نظافت مدرسه باید در زمان رسمی مدرسه توسط دانش‌آموزان انجام شود.
 • 15 دقیقه آخر هر روز، نظافت مدرسه انجام می‌شود.

۱-۸- نحوه برخورد با متخلفین نظافت مدرسه

 • زنگ نظافت به عنوان یک زنگ آموزشی در نظر گرفته شده است، لذا هر بار غیبت در زنگ نظافت، 25/0 از نمره انضباط وی کسر خواهد نمود.
 • هر فرد متناسب با کیفیت نظافت خود هر بار توسط مسئول مربوطه آن مکان، نمره کیفیت خوب یا ضعیف می‌گیرد.
 • هر ترم سوابق این فرآیند حذف خواهد گردید و مجدداً آغاز خواهد شد.

 

9- خسارت به اموال مدرسه

 • در صورت خسارت به اموال مدرسه توسط دانش‌آموز، لازم است توسط دانش‌آموز یا اولیای وی جبران گردد.
 • تشخیص خسارت و نیز گفت‌وگو با دانش‌آموز یا اولیای وی به عهده ناظم مدرسه است.

 

10- مسائل انضباطی پیش آمده

 • در مورد مسائل انضباطی پیش آمده، شورای سیاست‌گذاری مدرسه از نمایندگان انجمن اولیا و مربیان، شورای دانش آموزی و روانشناس متخصص برای تصمیم‌گیری مشورت خواهد گرفت.

 

11- ادامه تحصیل در مدرسه از لحاظ انضباطی

 • در صورتی که نمره انضباط دانش آموزی در پایان سال کمتر از ۱۷ شود در شورای پایه و در صورت لزوم در شورای سیاست‌گذاری پیرامون ادامه تحصیل آن دانش آموز در مدرسه، بررسی انجام خواهد گرفت.
 • دبیرستان از ثبت نام دانش آموزی که در طول یک سال تحصیلی، 3 بار اخطار گرفته است معذور خواهد بود.

 

والسلام