محسن داودی

سمت: مشاور و مسئول پایه‌یازدهم، دبیر فیزیک2

سوابق تحصیلی: کارشناسی فیزیک کاربردی، کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

سوابق کاری:معلم راهنما، مدیر دروس، دبیر فیزیک و آزمایشگاه

مهارت‌ها:مربی شنا،

تألیفات:
1- کتاب الکتریسته ساکن در سال1392 ، انتشارات فاطمی
2- کتاب کار فیزیک1 (از سری کتاب‌های سرآمد) ، انتشارات فاطمی

پست الکترونیک:m.davoodi@mecp.ir