اعضای شورای سیاست‌گذاری

 

محمدرضا دهقانی

معاون‌ مقطع متوسطه‌ مجتمع‌مفید

سیدمحمد کلانتریان

مسئول تربیت‌دینی

آبتین بارنجی

معاون‌اجرایی

سیدرضا معصومی‌نژاد

مدیر دبیرستان

علی نغمه

مسئول پایه‌ دهم

محمدرضا محمدهاشمی

راهبر آموزشی

محسن داودی

مسئول پایه‌ یازدهم

علی نعمت

مسئول آموزش تکمیلی

حمید رهنما

مسئول پایه دوازدهم