شورای دانش‌آموزی پایه یازدهم

برگزاری اولین جلسه شورای دانش‌آموزی پایه یازدهم با مدیریت دبیرستان، در روز چهارشنبه 3 آذرماه برگزار گردید.

اعضای شورای دانش‌آموزی پایه یازدهم:
۱. سیدعلی عظیمی
۲. امیرحسن مناقبی
۳. محمدحسین انصاری
۴. مهیار خواجوی
۵. امیرپویان خوشگام
6. ایلیا رضاسلطانی
7. محمدمهدی ترکمن

اولین جلسه شورای دانش‌آموزی پایه یازدهم با مسئولین دبیرستان به مدت حدود ۲ ساعت برگزار گردید و در این جلسه نمایندگان شورای دانش‌آموزی در کمیته‌های فعالیت‌های دانش‌آموزی تعیین شدند