محسن ولی

سمت: دبیر زبان‌فارسی3

سوابق تحصیلی: کارشناسی حقوق قضائی

سوابق کاری:تدریس درمجتمع مفید: ازسال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲، سایر مدارس: از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ مدارس شاهد، سروش، معلم، میزان،الغدیر کیش، …..

مهارت‌ها:ویراستار ادبی و ناشر

پست الکترونیک:mohsenvali@yahoo.com