درباره کنکور

کنکور یک فرصت است برای تغییر کردن

به جای دشمنی با کنکور، به او به چشم یک دوستِ خوب نگاه کنید
کنکور با دقتِ تمام حواسش به تغییر کردن رفتار و تفکرات شما هست.

کنکور را مشاوری بدانید که می‌خواهد به شما کمک کند تا به بهانه رسیدن به رشته و دانشگاه مورد علاقه‌تان تمام ایرادهای خود را برطرف کنید.

از جمله:
بهتر فکر کنید
بهتر تصمیم بگیرید
بهتر برنامه‌ریزی کنید
بهتر درس بخوانید
قوی‌تر بشید

خودشناسی بهتری داشته باشید
به خود کفایتی برسید
خود اتکایی را در خود تقویت کنید
خود آموزی را تمرین کنید
به خود کنترلی برسید
بهتر خود را ارزیابی کنید

به خودانضباطی برسید
به مدیریت زمان توجه داشته باشید
مدیریت انرژی را در خود تقویت کنید
مدیریت مکان را بشناسید
وظیفه‌شناسی را یاد بگیرید

احساس مسولیت داشته باشید
آینده‌نگری کنید
خوب گوش‌دادن را فرا بگیرید
سخت کوشی را تمرین کنید
نه گفتن را در خود تقویت کنید و…..

اگر به جای فکر کردن به خود کنکور و ترسیدن از آن، به چیزهایی فکر کنید که کنکور خیلی دوستانه از شما می‌خواهد نه تنها استرس کاذبی نصیب‌تان نمی‌شود بلکه کنکور یکی از خاطرات‌تان خواهد شد.