درباره جلسات دانش افزایی مشاوران پایه

جلسات دانش افزایی مشاوران پایه دهم و یازدهم

با شروع فصل تابستان جلسات دانش‌افزایی مشاوران پایه دهم و یازدهم در دستور کار قرار گرفته است.

بدین منظور با حضور جناب آقای دکتر شهروی، روانشناس مدرسه، هر هفته جلسات مدونی برگزار می شود.

در این جلسات، منابع پیشنهادی برای کلاس های مشاوره (زندگی خردمندانه، زندگی هدفمند، رهایی از زندان ذهن) مورد بررسی قرار گرفت و برنامه ای برای ارائه این منابع در کلاس‌های مشاوره در دستور کار قرار گرفت.

همچنین، در این جلسات به بررسی تست شخصیت شناسی نئو پرداخته خواهد شد و منبع مناسب برای تحلیل تست نئو مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.