دانش‌افزایی اولیای پایه دهم : چالشها و فرصتها

برگزاری جلسه دانش افزایی پایه دهم توسط جناب آقای شهرویی با عنوان فرصت ها و چالش ها روز دوشنبه از ساعت چهار و نیم تا شش و نیم برگزار شد