عباس فوم

سمت: دبیر حسابان1

سوابق تحصیلی: کارشناسی‌ارشد مدیریت اجرایی

سوابق کاری:تدریس حسابان، مثلثات، ریاضی رشته تجربی ،قرآن، مطالعات‌اجتماعی، تفکر و سبک زندگی، مهارتهای زندگی در مدارس مفید، مهرهشتم، راه شایستگان، الغدیر کیش، مشعر

مهارت ها: .

پست الکترونیک:abbas.foom@gmail.com