جلسه کارکنان – تیرماه 1401

جلسه کارکنان دبیرستان مفید در روز یکشنبه مورخ ۵ تیر ماه با حضور همکاران برگزار شد.

در این جلسه در خصوص برگزاری جلسات کارکنان به صورت ماهانه، نظام بهره‌وری و شاخص های آن، ارائه پیشنهادات از طرف همکاران در امور مدرسه و شور و تصمیم جمعی در خصوص پیشنهادات ارائه شده، موضوع حضور و غیاب و ساعت کاری همکاران صحبت شد

در ادامه برای همکاران متولد تیرماه جشن کوچکی تدارک دیده شد.

در انتهای جلسه نیز به جهت تقدیر از همکاران، گلدانهای گل تهیه شده بود که تقدیم حضور عزیزان حاضر در جلسه شد.