جلسه معارفه اولیای دانش آموزان متوسطه دوره اول قلهک

جلسه معارفه اولیای دانش آموزان معرفی شده برای ثبت نام، توسط دبیرستان متوسطه اول قلهک در روز شنبه 10 اردیبهشت برگزار گردید.