جلسه تحلیل آموزش ترکیبی

آموزش ترکیبی

با شروع سال تحصیلی 01-1400 و فضای کرونا، آموزش ترکیبی به فعالیت های آموزشی مدرسه اضافه شد.

در این نوع آموزش، توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان مدنظر قرار گرفت و در دروس،

ادبیات1و2 / فیزیک1و2 / ریاضی1، 2 تجربی و حسابان / آمارواحتمال / شیمی1و2

آموزش ترکیبی در فعالیت های رایج دبیران ورود پیدا کرد.

در 21 فروردین ماه 1401، جلسه ای با حضور جناب آقای دهقانی، معاون مقطع متوسطه دوم مجتمع مفید و دبیران آموزش ترکیبی برگزار شد و نقاط قوت و ضعف آموزش ترکیبی و تجربیات یک سال دبیران به گفتگو پرداخته شد.