جلسه هفتگی

دوره همی دانش آموزان هر دوره با حضور دبیران تقریبا هر هفته با اهداف زیر برگزار می شود:
– افزایش صمیمیت بین بچه ها و مدرسه
– افزایش عمق نگرش در حیطه های معرفتی و مهارتی
– پایه گذاری بستری برای دوره همی های پس از فارغ التحصیلی
– فرصتی برای تمرین و کسب مهارت گفت و گو و ارائه نظر

موضوعات مورد بحث در این جلسات با توجه به نیازهایی که دانش آموزان در این سن دارند و در فضای رسمی مدرسه کمتر مجال طرح آن دست می دهد، انتخاب می شود. این موضوعات با نظر شورای تربیت دینی مدرسه با توجه به تفاوت های هر دوره انتخاب شده و غالبا با حضور یک سخنران و به صورت مشارکت محور در هر جلسه طرح می شود.

جلسه هفتگی دوره