برنامه جلسات دانش‌افزایی دبیران

موضوع

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

توضیحات

آموزش ترکیبی

جناب آقای کریم‌زادگان

یکشنبه

7 شهریور

16 الی 18

مشاهده گزارش

کارگاه انگیزش

جناب آقای معصومی‌نژاد

یکشنبه

21 شهریور

10 الی 13

مشاهده گزارش

آموزش ساخت فیلمهای‌تعاملی

جناب‌آقای دهقانی

یکشنبه

21 شهریور

15 الی 17

مشاهده گزارش

موضوع

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

گزارش

موضوع

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

گزارش

موضوع

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

گزارش

  با تشکر از کلیه همکاران گرامی که به صورت حضوری و غیر حضوری در کارگاه انگیزش شرکت نمودند توجه دوستان را به نکات زیر جلب می کنم .

  • همان طور که قابل پیش بینی بود در این جلسه موضوع پایان نیافت و انشالله یک جلسه عصر جهت جمع بندی موضوع در خدمت خواهیم بود .
  • برای تکمیل و تثبیت موضوع انگیزش کتاب دانش آموز با انگیزه برای شرکت کنندگان در کارگاه در نظر گرفته شده که تقدیم شده و خواهد شد .

  انشالله هر هفته دو فصل از آن را به صورت فایل صوتی دوستان خوانده و ارائه خواهند نمود .

فصل یکم: بیرون راندن ترس از کلاس

فصل دوم: به حداقل رساندن اجبار