برنامه جلسات دانش‌افزایی دبیران

موضوع

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

توضیحات

آموزش ترکیبی

جناب آقای کریم‌زادگان

یکشنبه

7 شهریور

16 الی 18

مشاهده گزارش

کارگاه انگیزش

جناب آقای معصومی‌نژاد

یکشنبه

21 شهریور

10 الی 13

مشاهده گزارش

آموزش ساخت فیلمهای‌تعاملی

جناب‌آقای دهقانی

یکشنبه

21 شهریور

15 الی 17

مشاهده گزارش

کارگاه انگیزش2

جناب آقای معصومی‌نژاد

یکشنبه

18 مهرماه

14:30 الی 18:30

مشاهده گزارش

انتقال تجربه ساخت فیلمهای‌تعاملی

دنیای بازی‌های دیجیتال

دبیران پایه

جناب‌آقای مهندس غفاری

یکشنبه

یکشنبه

25 مهرماه

9 آبان

14:30 الی 18:30

16:30 الی 18:30

مشاهده گزارش

مشاهده گزارش

تحول دیجیتال

کارگاه تحلیل‌ویژگی‌های‌شخصیتی

جناب‌آقای فهیم‌نیا

جناب‌آقای دکتر شهروی

یکشنبه

یکشنبه

7 آذر

13 دی

16:30 الی 18:30

16 الی 18:30

مشاهده گزارش

مشاهده گزارش