برنامه جلسات دانش‌افزایی اولیا

موضوع

سخنران

پایه

تاریخ

ساعت

توضیحات

فرصت‌ها و جالش‌ها

دکتر علی شهروی

دهم

10 آبان

16:30 الی 18:30

مشاهده گزارش

خانواده نگران

دکتر علی شهروی

یازدهم

24 آبان

16:30 الی 18:30

مشاهده گزارش