برنامه جلسات دانش‌افزایی دبیران

موضوع

مدیریت راهبرانه

مدرس

جناب‌آقای زرین

روز

یکشنبه

تاریخ

22 آبان

ساعت

16

توضیحات

گزارش جلسه