تقویم‌اجرایی و برنامه‌کلاسی پایه‌دوازدهم

آغاز‌ سال‌تحصیلی 401-400 پایه‌دوازدهم از 19 تیرماه می‌باشد.
برنامه‌تابستان متشکل از 8 هفته آموزشی متداول(19 تیر تا 12 شهریور) و یک هفته اردویدرسی(13 تا 19 شهریور) می‌باشد. در اردوی‌درسی هیچ کلاسی برگزار نخواهد شد و برنامه‌مطالعاتی اردو(جمع بندی تابستان) اجرا می‌شود.