تعطیلی یک هفته ای پایه دهم و یازدهم

تعطیل شد

دانش آموزان عزیز پایه دهم و یازدهم
همزمان با تعطیلی شهر تهران
کلیه فعالیت های آموزشی دبیرستان هفته آینده (٨ تا ١٣ آذر) برای پایه دهم و یازدهم تعطیل می باشد همچنین رصد شنبه 8 آذر برگزار نمی شود و جایگزین آن شنبه ۱۵ آذر رصد خواهیم داشت.
پر کردن کاربرگ مطالعه و خواب این هفته در مدبر فراموش نشود