برنامه پایگاه تابستانی پایه دهم و یازدهم ـ تابستان 1400

برنامه پایگاه تابستانی پایه دهم و یازدهم ـ تابستان 1401

تابستان فرصتی است برای تکمیل آموزش

چه آموزش هایی که در طول سال تحصیلی به علت فعالیت های متعدد آموزشی کمتر وقت و حوصله آن را داریم و چه آموزش هایی که در راستای تکمیل و تعمیق آموزش های رسمی است.

در تابستانی که گذشت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان مفید در سه روز حضور در کلاسهای درس در طول ۶ هفته کلاس های مختلفی را از  بسته های مهارتی، رایانه‌ای، پژوهشی، زبان باید انتخاب می نمودند و در کنار آموزش بعضی از دروس رسمی آن را پیش می بردند.

لازم بود در پایان تابستان نسبت به فعالیت هایی که در کلاس انجام شده است از دانش آموزان نظرسنجی صورت گیرد.

 

در نمودار های فوق نظرات دانش آموزان را نسبت به کلیه دروسی که در آن شرکت نموده بودند را جویا شدیم.

نظرسنجی-پایگاه-تابستانی-401-کلاس-درسی-دهم.jpg
جزئیات پیوست نظرسنجی-پایگاه-تابستانی-401-کلاس-درسی-یازدهم
نظرسنجی-پایگاه-تابستانی-401-کلاس-زبان
نظرسنجی پایگاه تابستانی 401- کلاس مهارتی هنری.jpg