اولین جلسه دبیران _هفتم-تیرماه 1401

به جهت آمادگی سال تحصیلی 02 – 1401 در روز سه شنبه، اولین جلسه دبیران دبیرستان مفید، مورخ 7 تیرماه برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای هاشمی، راهبر آموزشی مدرسه طرح ارتقاء آموزشی مدرسه را ارائه داد و دبیران محترم در مورد طرح فوق، نظرات خود را ارائه دادند.

در ادامه جلسه، جناب آقای معصومی نژاد مدیریت محترم دبیرستان درباره روال سال تحصیلی و موضوع بهره وری صحبت هایی را با دبیران انجام دادند.

2 ساعت آخر جلسه، جلسه گروه های درسی برگزار شد.

هماهنگی بیشتر با دبیران پایه دوازدهم برای روال تدریس در پایه و طرح درس ها و موضوع درس پژوهی در جلسه گروه های درسی مطرح شد.