اولین جلسه اولیا با کادر آموزشی پایه دوازدهم

معرفی دبیران و کادر اجرایی پایه دوازدهم و بیان اهداف و برنامه های گروه به اولیای محترم دوره28