دومین جلسه‌هفتگی پایه‌یازدهم

دومین جلسه هفتگی پایه یازدهم بصورت حضوری – مجازی در نمازخانه مدرسه با سخنانی از جناب آقای دکتر علی کبریایی (از مشاورین سابق دبیرستان ) در فضایی صمیمی عصر امروز برگزار گردید.