اردوی یک‌روزه پایه یازدهم – 18 دی

اردوی یازدهم
شنبه هجدهم دی

بعد از پایان امتحان به سمت مجموعه ورزشی شهید چمران رفتیم.

دو گروه شدیم.
یک گروه زمین فوتبال.
گروه دیگر کافه بازی و بازی های دیجیتالی.

ساعت ۱۲ به سمت مدرسه حرکت کردیم.
نماز خواندیم.
پس از صرف ناهار اردو به پایان رسید…