علی نعمت

علی نعمت

سمت: مشاور، دبیر‌ آمار‌و‌احتمال و مسئول آموزش‌تکمیلی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ریاضی محض و مدیریت آموزشی

سوابق کاری: سابقه تدریس ریاضی از سال 1379در مدارس برتر تهران، سابقه کاری در مجتمع آموزشی مفید از سال 1379
                    

مهارت ها:

پست الکترونیک: alinemat2@gmail.com