مرتضی حاج ابراهیمی

مرتضی حاج ابراهیمی

پست الكترونيكی :m.hajebrahimi@mecp.ir

سابقه فعالیت در مجموعه مفید : 14 سال

سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

گذراندن دوره های آموزشی :
روانشناسی شخصیت MBTI
تئوری انتخاب (موسسه ویلیام گلسر)
دوره های روانشناسی تربیت معلم

سوابق تدریس :
دبیر ادبیات فارسی و اخلاق مقطع راهنمایی (تلاش و مفید)
دبیر قانون کار، سال دوم و سوم هنرستان (امام حسین و سید الشهدا)
دبیر ادبیات و زبان فارسی سال اول (دبیرستان مفید)
دبیر ادبیات و زبان فارسی سال دوم (دبیرستان مفید و مهر هشتم)
دبیر ادبیات فارسی سال سال سوم (دبیرستان مهر هشتم)
دبیر ادبیات و زبان فارسی پیش دانشگاهی (دبیرستان دانا)

سوابق کاری :
مشاور و معلم راهنمای مقاطع راهنمایی (تلاش ومفید)
معاون آموزش مدرسه راهنمایی تلاش
مسئول پرورشی راهنمایی مفید
کتابدار هنرستان امام حسین و سید الشهدا
مسئول سخت افزار کامپیوتر هنرستان امام حسین و سید الشهدا
مسئول پایه سال اول دبیستان مفید
مسئول پایه سال دوم دبیرستان مفید

تالیفات :
کاربرگ ادبیات فارسی (سال اول تا سوم راهنمایی) موسسه مرآت
طراح سوال آزمون های مرات وطراحان