محمد صادقی

محمد صادقی

پست الكترونيكی :m.sadeghee@mecp.ir

فارغ التحصیل دوره 24 دبریستان مفید

دارای مدرک تحصیلی مهندسی صنایع

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

گذراندن دوره روانشناسی شخصیت MBTI

گذراندن 3 دوره تئوری انتخاب (موسسه ویلیام گلسر)

مدت 5 سال مسئول پرورشی دبیرستان مفید

مدت 7 سال معاونت اجرایی دبیرستان مفید

فعال در زمینه برگزاری اردوهای جهادی از سال 85 تا کنون