نخستین جلسه دبیران سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نخستین جلسه دبیران سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱

نخستین جلسه دبیران سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ روز شنبه یکم مردادماه 1401 برگزار گردید.
این جلسه در دو بخش دانش افزایی با ارائه جناب آقای دکتر علی شهروی (روانشناس و مسئول مرکز مشاوره دبیرستان مفید) باموضوع ارتباط مؤثر با نوجوان و همچنین جلسات گروه‌های آموزشی باموضوع هماهنگی‌های سال آینده برگزار گردید.