شورای سیاست‌گذاری دبیرستان

تورج افصح نوده : مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم

تورج افصح نوده

مدیر دبیرستان، دبیر فیزیک پایه دوازدهم

علی شهروی : مشاور مدیر و مسئول مرکز مشاوره

علی شهروی

مشاور مدیر و مسئول مرکز مشاوره

سید غلامرضا حسینی : معاونت اجرایی

سید غلامرضا حسینی

معاونت اجرایی

سیدرضا معصومی نژاد : راهبر آموزشی، دبیر فیزیک پایه یازدهم

سیدرضا معصومی نژاد

راهبر آموزشی، دبیر فیزیک پایه یازدهم

محمد صادقی : مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

محمد صادقی

مشاور مدیر - دبیر جلسات شورا - مسئول دفتر فارغ التحصیلان

آرش بابایی : مسئول پایه دهم، دبیر شیمی پایه دهم

آرش بابایی

مسئول پایه دهم، دبیر شیمی پایه دهم

امیرحسین شعاعی مداح : مسئول پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم

امیرحسین شعاعی مداح

مسئول پایه یازدهم، دبیر شیمی پایه یازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی : مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دوازدهم

مرتضی حاج ابراهیمی

مسئول پایه دوازدهم، دبیر ادبیات و زبان فارسی پایه دوازدهم