راهبر آموزشی

شرح وظایف راهبر آموزشی

• مشارکت بر جزییات فرایندهای انتخاب، جذب، نگاهداشت و آموزش دبیران در تمامی مراحل.
• مصاحبه با دبیر در هنگام جذب و قبل از شروع همکاری با ایشان و اظهار نظر در مورد صلاحیت وی.
• تشریح سیاست‌های آموزشی مجتمع و دبیرستان برای دبیران در هنگام شروع همکاری.
• نظارت بر فعالیت‌های آموزشی دبیران و نتایج کسب شده توسط ایشان.
• ارزیابی مستمر دبیران در تمامی ابعاد آموزشی.
• تدوین نظام جامع آموزش دبیران و نظارت بر حسن اجرای آن.
• ارتقای کیفیت آموزش در کلاس‌های درس و تبدیل فضای یاددهی به فضای یادگیری.
• راهبری گروه‌های آموزشی.
• مسئولیت مشاهده کلاسی.
• نظارت بر اجرای طرح درس هر دبیر (نحوه ارائه، تکنولوژی آموزشی، تکلیف، ارزیابی مستمر و …) در کلاس درس.
• راهبری و مدیریت فرایند یکپارچه‌سازی فعالیتهای آموزشی همه‌ی پایه‌های دانش آموزان.