دورهمی دانش آموزان پایه دهم در مدرسه

دورهمی دانش آموزان پایه دهم در مدرسه تیرماه 1401

سومین اردوی تابستانی پایه دهم به صورت دورهمی دانش آموزی و با حضور دبیران و مشاورین پایه دهم روز چهارشنبه 29 تیرماه 1401 برگزار گردید.