حضور دانش آموزان در منزل شهید سروری همزمان با هفته بزرگداشت شهدای دبیرستان مفید

حضور دانش آموزان در منزل شهید سروری همزمان با هفته بزرگداشت شهدای دبیرستان مفید