جلسه معلمین راهنما با دبیران پایه یازدهم

جلسه معلمین راهنما با دبیران پایه یازدهم

جلسه معلمین راهنما با دبیران پایه یازدهم روز دوشنبه 20 تیرماه 1401 برگزار گردید.
در این جلسه، در رابطه با روندهای پایگاه تابستانی، بحث و تبادل نظر میان دبیران و معلمین راهنما صورت گرفت.