جلسه دبیران جدید الورود

مطابق برنامه‌ای که برای آموزش مدرسه در نظر گرفته شده است برای معلمین جدیدالورود مدرسه در ابتدای ورود به مدرسه جلسه‌ای برای آشنایی با برنامه‌ها اهداف و سیاست های آموزشی و تربیتی مدرسه با مشاورین پایه‌ها، مدیر آموزش و راهبر آموزشی برگزار می گردد. به همین جهت در روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد سال جاری جلسه‌ای با حضور چهار تن از دبیران جدیدالورود سال آینده و حضور مجازی یکی از دبیران که امکان حضور در این جلسه را نداشتند برگزار گردید و در آن به مرور و تاکید روی سیاست‌های تربیتی و آموزشی مجموعه اشاره شد.