گروه پژوهش

علیرضا شوکتی : مسئول پژوهش و دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه دهم و یازدهم

علیرضا شوکتی

مسئول پژوهش و دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه دهم و یازدهم

محمد تابش : دبیر پژوهش معماری پایه دهم

محمد تابش

دبیر پژوهش معماری پایه دهم

ابوالفضل زارع بیدکی : دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه دهم

ابوالفضل زارع بیدکی

دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه دهم

محمدمهدی جاهدی : دبیر پژوهش ادبی پایه دهم

محمدمهدی جاهدی

دبیر پژوهش ادبی پایه دهم

سید یوسف پرخید : دبیر پژوهش کامپیوتر پایه دهم و یازدهم

سید یوسف پرخید

دبیر پژوهش کامپیوتر پایه دهم و یازدهم

محمدمهدی قاضی زاده : دبیر پژوهش انیمیشن پایه دهم

محمدمهدی قاضی زاده

دبیر پژوهش انیمیشن پایه دهم

امیر رضا سهیلی : دبیر پژوهش IYPT پایه دهم

امیر رضا سهیلی

دبیر پژوهش IYPT پایه دهم

محمدهادی موسی خانی : دبیر پژوهش مهندسی انرژی پایه دهم

محمدهادی موسی خانی

دبیر پژوهش مهندسی انرژی پایه دهم

محمد شمسی : دبیر پژوهش بیوشیمی پایه دهم

محمد شمسی

دبیر پژوهش بیوشیمی پایه دهم

محمدجواد امینی : دبیر پژوهش زیست پایه دهم

محمدجواد امینی

دبیر پژوهش زیست پایه دهم

سید آرمان رضوانی : کمک دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه دهم

سید آرمان رضوانی

کمک دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه دهم

امیرحسین خدارحمی : کمک دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه یازدهم

امیرحسین خدارحمی

کمک دبیر پژوهش شیمی و نانو پایه یازدهم

آرشا نیکسا : کمک دبیر پژوهش IYPT پایه دهم

آرشا نیکسا

کمک دبیر پژوهش IYPT پایه دهم