اردوی دانشکده هوانوردی و ری گردی – سومین اردوی تابستانی پایه یازدهم

اردو دانشکده هوانوردی و ری گردی - سومین اردوی تابستانی پایه یازدهم

سومین اردوی تابستانی پایه یازدهم روز چهارشنبه 29 تیرماه 1401 با بازدید از دانشکده هوانوردی ری گردی برگزار گردید.